Terugkoppeling bijeenkomst Data, Innovatie & Gezondheid

 In Nieuwsbericht
Terugkoppeling 21 juni 2017

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst Data, Innovatie & Gezondheid op 21 juni jl.  De eerste presentatie van Tobias Disse over blockchain mondde uit in een levendige discussie. Dat zette de toon voor de rest van de bijeenkomst, waarbij duidelijk interesse bleek bij de deelnemers. Tobias, Rogier van de Wacht en Bas Houtepen hebben ons meegenomen in hun expertisegebied blockchain, smart health wearables en cyber security.

In de pauze en tijdens de borrel is de discussie voortgezet en zijn er afspraken gemaakt en relaties gelegd. Een aantal studenten heeft een korte toelichting gegeven over hun project van het afgelopen half jaar. Er zijn ook afspraken gemaakt om verder te praten over mogelijke onderwijsopdrachten voor studenten.

Wij danken de sprekers en andere deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. Wij hopen u op onze volgende bijeenkomst in het najaar weer te ontmoeten. U wordt daarover te zijner tijd geïnformeerd.

Terugkoppeling 25 januari 2017

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst ‘The more the better’ over data, innovatie en gezondheid op 25 januari 2017.

Drie interessante sprekers zetten de toon. Na een korte aftrap door Mirjam Zijderveld, start Maartje Awadi van de Reinier de Graaf Groep met haar ervaringen en visie op een data driven ziekenhuis. Ze concludeert dat er nogal wat vragen zijn die in de loop van de tijd beantwoord zullen moeten worden. John Bolte, lector Smart Sensors Systems en scientific project manager RIVM, neemt ons mee in een onderzoeksproject waarbij grote hoeveelheden data verzameld worden vanuit onze directe leefomgeving. De hobbels en valkuilen die hij in dit onderzoek tegenkwam, laten zien dat de manier waarop hij keuzes maakt en omgaat met dilemma’s in de analyse, bepaalt welke informatie hij haalt uit deze data. Lex Knape van Ortec neemt ons mee in hun ervaring bij opdrachtgevers om een businesscase te formuleren wanneer het gaat om data en innovatie. Het is niet verstandig om alles aan te pakken, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ortec speelt een belangrijke rol in het formuleren van realistische keuzes voor een organisatie.

In de tweede helft van de bijeenkomst volgt een levendige discussie in kleinere groepen aan de hand van een aantal stellingen. Deze discussie levert input om onze gedachtegang te ordenen, geeft dilemma’s en vraagstukken die verdere verdieping nodig hebben en nodigt uit tot het maken van onderlinge afspraken.

We kregen aan het eind van de bijeenkomst terug dat er tussen deelnemers onderling afspraken zijn gemaakt om samenwerking verder te verkennen, we zijn niet bij alle afspraken als De Haagse hogeschool betrokken. Inherent aan onze rol als netwerkhogeschool hebben we daar graag een faciliterende rol in gespeeld en hopen dat in de toekomst graag te blijven doen. Vanuit onze rol als onderwijs- en kennisinstelling zijn er afspraken om met onder andere Parnassia, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Groep en Kwaaitaal met studenten en collega’s projecten te starten waarin vraagstukken van de betreffende organisaties worden aangepakt.

Het komend half jaar starten er projecten, stages en afstudeeropdrachten bij zowel de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving als bij de faculteit IT & Design. Voor de zomervakantie organiseren we een vervolgbijeenkomst waarin we de meest interessante resultaten van deze projecten met u willen delen. Hierbij willen we u uitnodigen om na te denken wat u zou willen delen die bijeenkomst. Natuurlijk bent u ook welkom als toehoorder of algemeen belangstellende.

Recente berichten

LEERLINGBEZOEKEN VO-SCHOLEN

Vorige week vonden er wederom 3 leerlingbezoeken van VO-scholen aan onze hogeschool plaats. Op 24 april ontvingen we het Montaigne Lyceum in de aula van TIS Delft voor een inspiratiesessie [...]

Recent Posts