Congres “Oil & Gas, fuel for education!”

Over het congres

Op 12 november 2015  vond in co-productie met de gemeente Den Haag het congres “Oil & Gas, fuel for education!” plaats. Expertisecentrum TIS en Gaby Wullink hebben een stevig programma neergezet met sprekers uit onderwijs, overheid en industrie. Onderwerp: de voorspelde talentgap voor de offshore en energy sector. De zaal was compleet gevuld met docenten, studenten en deelnemers uit bedrijfsleven en overheid. De inspirerende sprekers kregen goede reacties uit de zaal.

Na een korte maaltijd gingen de workshops van start:

 • Concullega’s op de arbeidsmarkt?
 • Business opportunities for students
 • Hiaten in het onderwijs
 • Imago en aantrekkingskracht/verleiding
 • Van intentie naar leidraad
 • Oil & Gas, sustainable?

De opbrengsten werden door dagvoorzitter Ton van Poelgeest in een stevige afsluiting bij de workshopleiders opgehaald. Nieuwe marketingacties richting onderwijs met de strekking “van olie en gas kun je alles maken” moeten de beelden verschuiven van bedreiging naar kansen en uitdagingen. De studenten gaven aan graag van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de sector en willen zo ook uitgedaagd worden. De bedrijven willen graag participeren in de ontwikkeling van nieuw onderwijs en daar ook, op basis van wederkerigheid, ondersteuning en inzet bij leveren. Een zeer succesvol congres waarmee de basis is gelegd voor een vruchtbare toekomst voor de sector Oil & Gas offshore en energy.

Programma

Programma
15.30 – 16.00 uur    :  Inloop
16.00 – 17.00 uur    :  Inleiding

Kern en intentie samenwerking drie partners

Sander van Ipenburg Grijpma, Directeur faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving – De Haagse Hogeschool
-Bendiks Jan Boersma, Hoogleraar Process and Energy – TU Delft
Mark Bello, Group Vice President Mainland Europe & South Africa – Jacobs
-Gemeente Den Haag    

Toekomst van oil & gas                          

Marjan van Loon, Vice President Liquefied Natural Gas and Gas Processing – Royal Dutch Shell
Maikel van der Gracht, alumnus Civiele Techniek, Boskalis

17.00 – 17.45 uur: Buffet

17.45 – 19.00 uur: Workshops;
In de workshops gaan we, op basis van uw voorkeuren, in discussie over de ontwikkelingen rond de thema’s:

 • Concullega’s op de arbeidsmarkt?
 • Business opportunities for students
 • Hiaten in het onderwijs
 • Imago en aantrekkingskracht/verleiding
 • Van intentie naar leidraad
 • Oil & Gas, sustainable?

Programma (vervolg)

19.00 – 20.00 uur    :  Plenaire terugkoppeling workshops
20.00 – 20.10 uur    :  Afsluiting door Gaby Wullink – De Haagse Hogeschool
20.10 – 21.00 uur    :  Netwerkborrel

Dagvoorzitter is Ton van Poelgeest.

Workshop 1: Concullega’s op de arbeidsmarkt?
Workshopbegeleiders:

 • Jacco van Uden, Lector Change Management – De Haagse Hogeschool
 • Jane Duinisveld, Recruiter – Technip EPG B.V.

Beschrijving:

Het gebrek aan goed personeel in de Oil &Gas Industry is momenteel al een probleem. Er is echter geen overzicht van waar gebrek aan is. Ook wordt er weinig aan ervaringen uitgewisseld over waar (welk land) goed personeel zich eventueel wel bevindt. Het uitwisselen van flexibel personeel zou wellicht ook beter kunnen. Kortom, binnen de Oil & Gas Industry zou het delen van informatie voordeel kunnen bieden. Dit is wellicht een moment om eens na te denken over de verwachte ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de Oil &Gas Industry. En je af te vragen hoe je deze (gemeenschappelijk) kunt aanvliegen.

Workshop 2: Business opportunities for students
Workshopbegeleiders:

 • Gertjan Hordijk, Deputy Department Manager Plant Design – CB&I
 • Johan Krop, Hogeschooldocent Process & Food Technology –  De Haagse Hogeschool

Beschrijving:

Toen de contacten tussen bedrijven en studenten nog volledig door de stage- en afstudeercoördinator werden geregeld, kon elke student rekenen op een plek bij een bedrijf van zijn voorkeur. Maar waar was deze keuze op gebaseerd? De kennis van het beroepenveld, de eerdere ervaring van een familielid of kennis, het bedrijf in de buurt? Werkt dit nog steeds zo? Of kiest de student voor dat ene speciale bedrijf, en wat is hierin nog de rol van de coördinator-docent? Hoe liggen de verhoudingen in de driehoek Business <-> Student <-> Docent <-> Business? Hoe vindt de afgestudeerde een plek waarin hij/zij tot ontwikkeling kan komen? Wat wordt er van het bedrijf, het opleidingsinstituut en uiteraard ook de student verwacht? Denk hierbij aan bedrijvendagen, maar ook Facebook, LinkedIn, etc.

Workshop 3: Hiaten in het onderwijs
Workshopbegeleiders:

 • Ahmed Farah, Talent Acquisition Lead – Jacobs Nederland
 • Peter Menger, Expertisecentrum TIS – De Haagse Hogeschool

Beschrijving:

Hoe kunnen we de huidige studenten warm laten lopen voor de Oil & Gas industry? En hoe geven we deze mensen/werknemers de juiste bagage mee om in de sector goed te functioneren?
In de korte duur van de workshop worden de volgende stadia doorlopen: 1) inleiding en kaderstelling, 2) de nieuwe ingenieur: eisen aan hbo-ers voor de olie & gas industrie, 3) laag hangend fruit en vergezichten: strategieën om op korte en lange termijn een samenwerking tussen de hogeschool en de bedrijven te realiseren, 4) follow up: het maken van afspraken om een vervolg aan de uitkomsten van deze workshop te geven.

Workshop 4: Imago en aantrekkingskracht/verleiding
Workshopbegeleiders:

 • Monique Westerduin, Dosign-academy
 •  Gaby Wullink, Hogeschooldocent – De Haagse Hogeschool

Beschrijving:

Techniekstudies hebben inmiddels weer meer instroom dan een aantal jaar geleden. Daarbij blijven enkele technische studies echter achter, zoals bijvoorbeeld Elektrotechniek. Daarnaast is een veelgehoord geluid van studenten dat zij liever niet werken in een ‘bevuilende’ industrie als de oil & gas. En terwijl de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen ook hier natuurlijk niet stilstaan. De vraag is dan ook ‘Kunnen we het beeld van zowel techniekstudies als de oil & gas sector zo draaien/aanpassen, dat de sector aantrekkelijk wordt? ‘. Wat moeten we daarvoor doen.

Workshop 5: Van intentie naar leidraad
Workshopbegeleiders:

 • Jan Lintsen, College van Bestuur – De Haagse Hogeschool
 • Nico Persoon, coördinator Expertisecentrum TIS – De Haagse Hogeschool

Beschrijving:

Om de toekomstige problemen het hoofd te bieden is samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs noodzakelijk. Toch vinden de partijen elkaar niet vanzelfsprekend. Wat belemmert deze samenwerking? Er is een afhankelijkheid vanuit het onderwijs rond onderwerpen en context, en vanuit het bedrijfsleven op het gebied van competent personeel en kennis. Conjunctuur bepaalt nu de noodzaak. Welke afspraken zijn nodig om dit voor de toekomst vast te leggen. Is een intentieverklaring voldoende? Hoe kunnen we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vormgeven? Wat zijn de drivers for change die dit kunnen oplossen? In deze workshop werken we een aantal randvoorwaarden en afspraken uit en leggen de fundatie voor een leidraad tot samenwerking.

Werkvorm: we splitsen in twee groepen die ieder de problematiek vanuit een ander oogpunt benaderen. De ene groep maakt een scenario waarbij de samenwerking volledig geslaagd is in 2025 en de andere een volledig mislukt scenario. In een round up zullen de succesfactoren helderder worden en samengevat kunnen worden in een startleidraad.

Workshop 6: Oil & Gas, sustainable?
Workshopbegeleiders:

 • Bendiks Jan Boersma, Energy Technology, Process & Energy Department – TU Delft
 • Frederik de Wit, Hogeschooldocent Werktuigbouwkunde – De Haagse Hogeschool

Beschrijving:

Meer en meer richt de wereld zich op andere energievormen dan olie en gas, ook de olie- en gasbedrijven zelf. De vraag ligt dan ook voor of het onderwijs zich niet meer op de nieuwe energievormen moet richten en olie en gas moet schrappen uit haar programma? Op dit moment vindt er bovendien elektrificatie van de procesindustrie plaats en ook dat vraagt om andere kennis. Moeten we bovendien gemeenschapsgeld dat voor onderzoek wordt aangewend niet juist richten op de nieuwe energievormen en de elektrificatie? In deze workshop wordt met de deelnemers een beeld geschetst van de Oil & Gas (process) Industry over 20 jaar en hoe daarmee in onderwijs en onderzoek om te gaan.

Output

Hieronder vind je de link naar het onderzoeksrapport van KIVI naar de werkgelegenheid voor ingenieurs in de Oil & Gas. De Afdeling voor Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van ingenieurs in de Nederlandse olie-en gasindustrie. Hierin komt onder meer naar voren dat er een tekort is aan zowel senior ingenieurs als vrouwelijke ingenieurs. Ook zijn er zorgen over mogelijk verlies aan innovatieontwikkeling bij studenten door het steeds schoolser wordende universitair onderwijs. Op startersniveau blijken vraag en aanbod elkaar goed in evenwicht te houden. De bevindingen van het onderzoek zijn op woensdag 9 september aangeboden aan Merit Clocquet, programmaleider Techniekpact bij het Ministerie van Economische Zaken.

Onderzoeksrapport “Ingenieurs vraag en aanbod in de Nederlandse olie- en gasindustrie”

From workshop results to actions

Workshop Bussiness opportunities – Eng

Workshop Competing on the labor market – Eng

Workshop Competing on the labor market – Ned

Workshop Gaps in Education – Eng

Workshop Gaps in Education – Ned

Workshop Imago and Appeal – Eng

Workshop Imago and Appeal – Ned

Workshop Oil & Gas sustainable – Eng

Workshop Oil & Gas sustainable – Ned

The results of the six workshops ask for a bundling in topics that lead to action. And many actions are already mentioned in the workshops. The topics mentioned below are filtered from the workshop results. The numbers are corresponding with the numbers in de workshop results on the next pages.

(De diverse workshops vragen om een samenvatting in onderwerpen die tot acties leiden, sterker nog een flink aantal acties is al in de workshops genoemd. De onderstaande onderwerpen zijn uit de workshops gedestilleerd. De nummers zijn bij de uitkomsten van de diverse workshops geplaatst in de onderstaande pagina’s.)

 1. Soft skills & multi-cultural skills; teach students the tools to perform efficient and pleasant on an interpersonal level.
 2. Business acculum: make students aware of the consequences of their actions not only on a technical solutions level, but on a wider scope of doing business (costs and goodwill).
 3. Show oil in perspective: as only one energy solution and create awareness of all the other things that are made from oil
 4. Show and support innovations: The oil & gas sector is aware of the changing energy-production market and supports innovation within and outside oil & gas solutions
 5. Operate as one voice: to improve the image of the sector and to be clear in expectations of future employees.
 6. Active role of companies in teaching; open up your company for teachers and students to explore and develop together with you.

WS: Gaps in education

 • 1Soft skills
 • 1Intercultural skills
 • 2Business acculum
  Bewustzijn en gevoel voor zakelijke mogelijkheden / kansen

WS Oil & Gas, sustainable?

Education

 • Basic training
 • 3All fields shown superficially
 • 1Skills for changing world
 • 3Objective knowledge pro’s/cons
 • Teaching skills

Industry

 • 6Specialist training
 • 6Some specific fields in depth
 • Investment in knowledge
 • 6Transfer and training
 • 6“Duaal” education (also earn money for company

WS: Competing on the labor market

 • 5One voice -> 1 oil & gas sector
 • 2Diversity (no more old boys network).
 • 5,6Search for subjects that enable openness
 • 5Perform as a group of companies towards schools

WS: workshop image and appeal

 • 3Tell/show people the benefits of oil
 • 3‘who hasn’t grown up with it’
 • 3‘oil inside’ (like Pentium inside in computers)
 • 3You can make anything from oil
 • 4Help start-ups -> stimulate innovations
 • 4Play with oil
 • 4Play and show the playing
 • 6Can I check out your play ground?

WS: Business opportunities

 • 6Help to keep the curriculum up to date (i.e. by being member of the Advisory Board)
 • 6Provide (inter disciplinary) case studies, including guest lectures
 • 2,3Internship for teachers
 • 6Give application training
 • 6Open up the building/department floors for students to look around (playground)
Foto’s

11041032_898362670252904_1319332540585225622_n 11988644_898362803586224_9191805306110829997_n 11988782_898362576919580_1444561058776715794_n 12072559_898362583586246_7677973082507777055_n 12208520_898362566919581_6860928977712258098_n 12208696_898362840252887_5212739971365564846_n 12208797_898362750252896_2044557159944441695_n 12219365_898362563586248_2690026946565786219_n 12219478_898362666919571_5478137436537954247_n 12227050_898362623586242_4695755255662206892_n 12227051_898362603586244_805354976530380777_n 12235096_898362723586232_6325008782501996958_n 12239604_898362570252914_7435702555191517019_n 12239620_898362763586228_6586420393037039031_n 12239731_898362850252886_4901631120670226183_n 12241211_898362780252893_809007537503413499_n 12241575_898362620252909_7209470847135702518_n 12243448_898362596919578_8204212150135288511_n 12246975_898362823586222_1295284965404643460_n 12250141_898362703586234_8089912622089388898_n